Ändrade sophämtningstider Kristi Himmelsfärdshelgen   Läs mer

Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Mikroproducerad el

Att producera sin egen el och därmed kunna sänka sina elkostnader gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk, det sänker både elkostnaden och är bra för miljön!

Njudung Energi välkomnar en lokal mikroproduktion av el. Ett nog så viktigt inslag i utbudet av produktionstekniker. Vår ambition är att göra det så enkelt som möjligt för dig som vill börja producera din egen el, därför finns några råd och regler sammanställda nedan:

Med egen elproduktion, så kallad mikroproduktion menar vi en elproduktionsanläggning som installeras i en anläggning med högst 63 Ampere huvudsäkring och 43,5 kW som högsta inmatningseffekt.

Förutsättningar för produktion

Undersök vilka förutsättningar som gäller. Man bör överväga val av teknik, undersöka tillståndskrav och möjligheten till ersättning och bidrag. Det du bör tänka på finns beskrivet på Energimyndighetens webbplats. Glöm inte att höra med kommunen om det krävs bygglov för din elproduktion. Mer information  finns på Elsäkerhetsverket, Vind- och solel.

Installation

När man valt teknik kontaktas en behörig elinstallatör som gör en föranmälan om elproduktion till elnätägaren, har du din anläggning inom Njudung Energis eldistributionsområde är det till oss som föranmälan ska lämnas. När vi har fått in föranmälan från elinstallatören undersöker vi förutsättningarna för att ansluta din produktion. Om något arbete behöver utföras på din anslutning till elnätet skickas även en offert för detta arbete.  Elinstallatören får därefter ett medgivande om installation och installationsarbetet kan börja. Så snart din installatör är klar med sitt arbete skickar denne in en färdiganmälan till oss på Njudung Energi.

Njudung Energi förbereder en ny elmätare som krävs för din produktionsanläggning och åker ut och byter din elmätare kostnadsfritt förutsatt att din anläggning har en toppeffekt på högst 43,5 kW och att säkringen i anslutningspunkten är högst 63 Ampere. Du måste byta elmätaren på grund av att den måste registrera båda uttag och inmatning av el från och till elnätet.

Villkor för anslutning av egen elproduktion

Ägare av produktionsläggning ansvarar för utrustningen och att driften sker på ett säkert sätt. Elsäkerhetsfrågor regleras av Elsäkerhetsverket. De Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2009 K/N kap 3) gäller och innebär att Njudung Energi ska kontaktas innan installation påbörjas och att allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.

Utrustning och montage

Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.
Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd. I vissa fall kan inkoppling ske via särskilt kontaktdon som är spänningslöst när produktionsanläggningen inte är ansluten. Det är inte tillåtet med anslutning till gruppledning.
Vi rekommenderar att enfasig elproduktion inte bör överstiga 3 kW.
Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i din gruppcentral och mätarskåp.

Dokumentation

För vindkraftverk ska så kallad AMP-data finnas tillgänglig.
För solceller krävs data för växelriktare.
Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.

Avbrottsersättning

Rätt till ersättning vid strömavbrott föreligger inte avseende inmatningsabonnemang