Ändrade sophämtningstider Kristi Himmelsfärdshelgen   Läs mer

Fjärrvärme

Miljövänlig, prisvärd och bekymmersfri uppvärmning

Miljö

Fjärrvärmen och miljön

I Njudung Energi kommer nästan all fjärrvärme från förnyelsebart träbränsle.
Genom att värma fjärrvärmevattnet med förnyelsebart biobränsle har utsläppen till luften minskat avsevärt jämfört med oljeeldning. Fjärrvärmen i Vetlanda kommer huvudsakligen från biobränsle och gas från Flishults avfallsanläggning. Gasen bildas vid förmultnande av biologiskt material.

Miljövänlig produktion

Den pågående globala klimatförändringen hänger samman med utsläppen av växthusgaser, i första hand koldioxid från transport- och energisektorerna. Fjärrvärmen minskar utsläppen, dels genom att vi ersätter annan uppvärmning, dels genom att vi använder allt mer biobränslen istället för olja i våra anläggningar. Fjärrvärmen minskar också beroendet av importerad el från kolkondenskraftverk under årets kalla period.

Fjärrvärmen bidrar till Sveriges miljömål

Sedan 1994 har fjärrvärme minskat de årliga svenska koldioxidutsläppen med 3,3 miljoner ton, vilket är mer än hela det svenska klimatmålet som var 2,9 miljoner ton.

Njudung Energi

Att värma många fastigheter i tätort med fjärrvärme från en anläggning med ett fåtal stora pannor med effektiv rening är ett utmärkt sätt att minska miljöpåverkande utsläpp. Med fjärrvärme blir utsläppen till luft, mark och vatten väsentligt mindre än om varje enskild fastighet eldar i en egen panna. Att byta till fjärrvärme är därför ett sätt att bidra till minskningen av klimatpåverkande utsläpp. I Njudung Energis anläggningar sköter mycket kompetenta och miljömedvetna medarbetare driften av ett antal pannor. Dygnet runt, året om ser vi till att hålla anläggningen i gång och vi står i ständig beredskap för att avhjälpa eventuella störningar.

Njudung Energis fjärrvärme är konkurrenskraftig. Det märks tydligt eftersom antalet fjärrvärmekunder ständigt ökar. Fjärrvärmen är ekonomiskt fördelaktig och dessutom en bekväm och pålitlig energikälla.

Den värme som vi levererar till Vetlanda, Holsby och Ekenässjön produceras till största delen med träflis och bark från skogarna i närheten samt restprodukter från Swedish Match tändstickstillverkning som är beläget på samma industriområde som vår största anläggning. Detta är positivt med tanke på utsläpp från transporter. Under de kallaste perioderna använder vi en liten andel olja.

Våra investeringar i en rökgaskondensor gör att utsläppen av växthusgasen koldioxid, CO2 och utsläppen av kväveoxider, NOX – som påverkar försurning av vattendrag – blir lägre i förhållande till producerad energi.

Kuriosa

Genom att elda biobränsle ersätter vi 13369 m3 olja och därmed besparar vi miljön med 35369 ton CO2. Detta motsvarar vad en normal personbil släpper ut vid körning 5930 varv runt jorden.