Elavtal

Elavtal för Smålänningar

Elmarknaden

Vi har en gemensam nordisk elmarknad där alla de nordiska länderna – med undantag av Island – ingår. När elmarknaden avreglerades i Sverige, var det för att öka konkurrensen inom elförsörjningen och för att ge kunderna större valfrihet.

Den 1 januari 1996 avreglerades elmarknaden i Sverige och nya regler infördes. Dessa innebar att konkurrens infördes för handel och produktion av el. Regleringar som hindrade handel med el avskaffades, medan elnätsverksamhet förblev ett reglerat monopol. Syftet med avregleringen var bland annat att öka valfriheten för konsumenterna och att skapa förutsättningar för en ökad konkurrens inom elförsörjningen.

Genom en öppen och ökad handel med el skapas också förutsättningar för en effektiv prisbildning. Idag är elmarknaden nordisk och inriktningen är att skapa en gemensam europeisk elmarknad.

Du kan välja elhandelsföretag, men inte elnätsföretag

Utvecklingen av elmarknaden har skett stegvis. För svenska elkunder togs det avgörande steget i november år 1999, då kravet på timvis mätning avskaffades. Det medförde att alla landets 5,2 miljoner elkunder fritt kunde välja från vilket elhandelsföretag de ville köpa sin el.

Däremot är det inte möjligt att välja elnätsföretag eftersom eldistributionen bedrivs inom lokala monopol. Elkunden är därför hänvisad till det elnätsföretag som äger det lokala elnätet.

Elområden

Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el. 2011 delade Svenska Kraftnät in Sverige i fyra elområden. Gränserna mellan elområdena går där det finns begränsningar i överföringen av stamnätet för el, så kallade”flaskhalsar”. I norra Sverige finns ett överskott av elproduktion jämfört med efterfrågan på el. I södra Sverige råder det motsatta förhållandet. Det gör att överföringskapaciteten – under vissa timmar då det råder stora elflöden genom Sverige — inte alltid är tillräcklig.

Varför delas Sverige upp i elområden?

EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad där kunderna ska kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa. Elområdena ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och till att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.

Vad betyder det för mig som elkund?

Som elkund kan du handla el från elhandelsföretag över hela Sverige. Elpriserna kommer dock periodvis att kunna variera, beroende på var i Sverige du använder din el. Elen blir generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är underskott på el.