Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Avbrottsersättning

Du är som kund berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst tolv timmar. Du är skyldig att anmäla felet hos Njudung Energi så snart du upptäcker det för att få ersättning. Ersättningsbeloppet beror på avbrottsperiodens längd. Beloppet beräknas som en procentsats av den beräknade årliga elnätskostnaden, dock lägst ett minimibelopp motsvarande 2 procent av prisbasbeloppet (för närvarande 44 000 kronor). Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 procent av den beräknade årliga elnätskostnaden.

Procentuell ersättning och minimibelopp

Avbrottsperiod Ersättning i procent av årlig nätkostnad Minimibelopp
12 – 24 h 12,5% 900 kr
24 – 48 h 37,5% 1 800 kr
48 – 72 h 62,5% 2 700 kr
72 – 96 h 87,5% 3 600 kr
96 – 120 h 112,5% 4 500 kr
120 – 144 h 137,5% 5 400 kr
144 – 168 h 162,5% 6 300 kr
168 – 192 h 187,5% 7 200 kr
192 – 216 h 212,5% 8 100 kr
216 – 240 h 237,5% 9 000 kr
240- 264 h 262,5% 9 900 kr
264 – 288 h 287,5% 10 800 kr
288 – 312 h 300,0% 11 700 kr

Avbrottsperiod

Avbrottsersättningen betalas ut automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om att få ersättning efter ett strömavbrott. Ersättningen skall betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. Ersättningen erhålls vanligtvis genom ett avdrag på fakturan. Om du inte har fått någon avbrottsersättning efter fyra månader, eller om du anser att du har fått en felaktig ersättning, är du välkommen att kontaktavår kundservice. Om ersättning inte har betalats ut i rätt tid får du även ränta enligt 6 § räntelagen.

Undantag från avbrottsersättning

Avbrottsersättning utgår inte om:

  • avbrottet beror på kundens försummelse
  • överföringen har avbrutits för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • avbrottet beror på ett hinder utanför vårt kontrollansvar
  • avbrottet beror på fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer (stamnät)
  • kunden var frånkopplad då avbrottet påbörjades.

Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Skadestånd

Om du har drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Skadeståndskrav ska ske skriftligt och kvitton eller dylikt som kan styrka kostnaderna bör bifogas kravet. Avbrottsersättning avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Överklagande

Anser du att du fått fel avbrottsersättning tar du i första hand kontakt med oss. Om du inte blir nöjd efter det kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller till allmän domstol (tingsrätt).

Ytterligare information

Kontakta vår kundservice, information hittar du även via länkar nedan