Elnät

Vi är lyckligast när vi har kontakt!

Reglering avgifter

Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod. Tidigare har elnätsföretagens avgifter granskats i efterhand.

Det nya systemet innebär att Energimarknadsinspektionen (EI) nu i förhand fastställer en intäktsram för varje elnätsföretag. Intäktsramen bestäms av de kostnader nätföretaget har i sin verksamhet. Elnätsföretagen ska också medges en rimlig avkastning på det kapital som används i verksamheten och hänsyn ska tas till kvaliteten i nättjänsten. Förhandsregleringen innebär att elnätsföretagen lämnar ett förslag till intäktsram som prövas av EI. Vid prövningen bedömer EI om den föreslagna ramen är skälig i förhållande till företagens kostnader.

Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under granskningsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas).
Ellagen, kapitel 5, paragraf 6

Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknadsdirektiv från 2003 och de ändringar som gjorts i den svenska ellagen med anledning av direktivet. Enligt ellagen ska en förhandsprövning göras av avgifterna för överföring av el och anslutning till ledning eller ledningsnät och nätmyndigheten (EI) ska fastställa en intäktsram för varje elnätsföretag.

 

energimarknadsinspektionen