Ledningsarbete Ledningsvägen-Kabelstigen

Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Avfallskemi

Njudung Energi utför behandling av flytande avfall. På anläggningen i Flishult är vi måna om att utföra bästa möjliga behandling med hänsyn till både ekonomi och miljö. Genom att arbetet på ett naturligt sätt ingår i den totala service som vi erbjuder på avfallsanläggningen, spelar vi även i denna verksamhet en neutral roll i relationerna med de aktörer som finns på marknaden. avfallskemi

Lång erfarenhet och brett kunnande

Njudung Energi bedriver sedan 2006 behandling av flytande avfall såsom sprutboxvatten, vattenhaltiga oljeemulsioner, alkaliska avfettningsbad, oljeavskiljarslam och slam från bilvårdsanläggningar. På den moderna anläggningen som är uppförd på Flishults avfallsanläggning arbetar två erfarna drifttekniker.

Reningsmetodens tre steg

Förberedning och lagring

Avskiljningen sker i rensgaller. Suspension och slam avskiljs genom sedimentation i slamfickor.
Oljeavskiljning sker genom dekantering av fri produktfas från slamfickor. Avskild olja återvinns som restolja eller spillolja.

Reningsmetod

Metoden omfattar kemisk fällning. Det flockade vattnet passerar en lamellseparator som avskiljer flockar med större densitet än vattnets. Slammet från separatorn pumpas till en slamtank.
Det renade vattnet pumpas efter polering via ett sandfilter till en uppehållsdamm där provtagningar görs innan det släpps till VA-verkets reningsanläggning.

Slamavvattning

Den kemiska behandlingen genererar slam från sedimentering. Slammet pumpas via en slamtank, vidare till en filterpress. Det avvattnade slammet faller ned i en container medan rejektvattnet leds i retur till en av tippfickorna för förnyad behandling. Slammet skickas vidare för destruktion.

 

Miljötillstånd

I anläggningen på Flishult finns tillstånd från Länsstyrelsen att behandla av upp till 15 000 ton flytande avfall per år.

På anläggningen uppfylls de villkor som finns i miljötillståndet om hur hantering ska ske av bland annat lakvatten från anläggningen. Vattnet har så god kvalitet att det kan omhändertas i det allmänna spillvattennätet för slutlig rening i Njudung Energis reningsverk.

Avfallskoder

Tillståndet innebär att flytande avfall kan tas emot enligt avfallskoderna för farligt avfall i tabellen nedan. Dessa är i enighet med bilaga 2 i Avfallsförordningen (2011:927)

080115 080116 080119 080120 080199 080202
080203 080299 080307 080308 080312 080313
080314 080315 080399 080409 080410 080411
080412 080413 080414 080415 080416 080499
100122 010123 101099 101199 110107 110108
110111 110112 110113 110114 110198 110199
120107 120109 120110 120301 120302 1301
1302 1303 1304 1305 1306 1307
1308 160113 160114 160115 160708 160709
160799 161001 161002 161003 161004 190106
190702 190703 190809 190810 190811 190812

 

Avfall Sverige