Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Avfallskemi

Njudung Energi utför behandling av flytande avfall. På Flishult är vi måna om att utföra bästa möjliga behandling med hänsyn till både ekonomi och miljö.

Njudung Energi bedriver sedan 2006 behandling av flytande avfall såsom sprutboxvatten, vattenhaltiga oljeemulsioner, alkaliska avfettningsbad, oljeavskiljarslam och slam från bilvårdsanläggningar.

Miljötillstånd

På anläggningen Flishult finns tillstånd från Länsstyrelsen att behandla av upp till 15 000 ton flytande avfall per år. Vi driver vår verksamhet mot ett Miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 14001 och ISO 9001.

På anläggningen uppfylls de villkor som finns i miljötillståndet om hur hantering ska ske av bland annat lakvatten från anläggningen. Vattnet har så god kvalitet att det kan omhändertas i det allmänna spillvattennätet för slutlig rening i Njudung Energis reningsverk.


Avfall Sverige