Miljö och återvinning

Hållbar avfallshantering med god service

Förorenad mark

Njudung Energi arbetar främst med förorenade områden inom Vetlanda och Sävsjö kommun. Våra kunder är förutom kommunerna även företag och privatpersoner. Hos oss på Njudung Energi finns kompetensen att undersöka förorenade områden genom miljötekniska markundersökningar av jord, vatten och sediment. Vi klassar jordmassor och utför rekommendationer utifrån gällande riktlinjer för förorenad mark. Njudung Energi kan även på uppdrag planera och leda saneringar av förorenade områden i regionen.

I samband med sanering av förorenade områden kan Njudung Energi även omhänderta de förorenade massorna på Flishults avfallsanläggning, där det även finns en deponi för farligt avfall. Målet med marksaneringsprojekten är att återställa miljön så att områdena kan användas utan hälsorisker och att djur och växtliv inte påverkas negativt.

Vid frågor angående provtagning eller pågående projekt, välkomna att kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Saneringsprojekt

Renare mark – intresseorganisation för arbete med förorenade områden