Sommartid på kundservice

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Förorenad mark

Njudung Energi planerar, leder och utför undersökningar och saneringar av förorenad områden.
Bortschaktade jordmassor behandlas och/eller deponeras. Till stor del sker omhändertagandet på Njudung Energis avfallsanläggning i Flishult, där även en deponi för farligt avfall finns.

Målet med marksaneringsprojekten är att återställa miljön så att områdena kan användas utan hälsorisker och att djur och växtliv inte ska påverkas negativt.

Njudung Energi kan även på uppdrag utföra undersökningar eller planera och leda saneringar av andra förorenade områden i regionen.

Länkar:

Renare mark

FAQ Sanering Skyttemossen