Inställda sophämtningsturer   Läs mer
  Planerat elavbrott Tallåsen, Sävsjö   Läs mer
  Fjärrvärmearbete på Floragatan   Läs mer

Miljö & återvinning

Du sorterar, vi återvinner

Hushållsavfall

I Vetlanda och Sävsjö sorterar varje hushåll sitt avfall för miljöns skull.

Hushållsavfall

Avfall från hushåll hanteras som kärlavfall, grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall, samt slam och latrin. Den som har renhållningsabonnemang får utan extra kostnad hämtning av grovsopor och farligt avfall. Boende i hyresfastigheter har också tillgång till dessa tjänster genom sin hyresvärd.

Kärlavfall

Sopor som är sorterade i plastpåsar kallar vi för kärlavfall. I gröna påsar sorterar man endast matrester, inget annat. I påsar som inte är gröna sorteras restavfall. Alla påsar läggs i samma sopkärl och hämtas av sopbilen. I ett automatiskt sorteringsverk separeras de gröna påsarna. Matresterna rötas till biogas medan restavfallet blir el och värme i en sopförbränningsanläggning.

Farligt avfall

Avfall som kan förgifta oss eller miljön kallar vi för farligt avfall. Därför ska de noggrant skiljas från alla andra avfall. Exempel på farligt avfall från hushåll är spillolja, färgrester, giftiga batterier, rester av bekämpningsmedel samt alla sorters el-avfall (t.ex. glödlampor, ljusrör, hemelektronik, vitvaror). Farligt avfall kan lämnas på Flishults återvinningscentral eller hämtas från fastigheten.

Grovavfall

Hushållsavfall till exempel möbler som är så tunga eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i soppåse är grovavfall. Grovavfall kan lämnas på Flishults återvinningscentral, på sortergården i Vrigstad eller hämtas från fastigheten.

 Trädgårdsavfall

Man kan ta hand om sitt trädgårdsavfall till exempel löv, gräsklipp, kvistar genom:

 • Kompostering på den egna tomten
 • Abonnemang på trädgårdskärl(hämtning från tomtgränsen)
 • Lämna det på Flishults avfallscentral eller på sortergården i Vrigstad

Slam och latrin

Slam från enskilda avlopp och latrin hämtas av kommunens renhållningsentreprenör enligt schema eller efter beställning.

Avfall där vi inte ansvarar för omhändertagandet

I Sverige har vi producentansvar inom fem områden: förpackningar, däck, returpapper, bilar och elektriska och elektroniska produkter (inklusive batterier). Insamling och omhändertagande av dessa avfall ligger utanför kommunernas ansvarsområde.

Ett annat område som vi heller inte ansvarar för är båtar. Det finns möjlighet att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning och det gäller såväl privatpersoner som företag.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar lämnar du på återvinningsstationer som finns i tätorterna och på Flishults avfallsanläggning. Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamlingen och för omhändertagandet. Vid frågor eller synpunkter ring 0200-880311.

Batterier och elektronikskrot

Genom ett samarbete med producenterna får du lämna batterier och avfall dels på Flishults återvinningscentral, på sortergården i Vrigstad alternativt hämtas från fastigheten.

Ditt farliga avfall hämtas hemma hos dig. Förpacka det i den röda miljöboxen. Ställ den bredvid soptunnan. Den töms då samtidigt som dina sopor hämtas. Vid felaktig hantering av farligt avfall skadas människor, djur och natur. Släng aldrig farligt avfall bland vanliga soporna.

Exempel på farligt avfall som hämtas vid fastigheten eller lämnas på Flishults återvinningscentral

 • Spillolja, smörjmedel, förbrukade oljefilter
 • Aceton, lacknafta, färg-, lack- och limrester
 • Bekämpningsmedel
 • Frätande ämnen
 • Burkar och sprayburkar med rester av dessa ämnen i.
 • Tungmetaller som kvicksilvertermometrar
 • Batterier
 • Kasserade elprodukter, som CD-spelare, dator, TV, bildskärm, lampor, vitvaror.
 • Glödlampor, lågenergilampor, lysrör
 • Asbest lämnas inplastat till återvinningscentralenpå Flishult

Lämnas till apotek, polis eller återförsäljare

 • Läkemedelsrester som mediciner, sprutor, kanyler. lämnas till apotek
 • Ammunition lämnas till polisen.
 • Fyrverkeripjäs lämnas tillbaka till återförsäljaren
 • Gasflaskor lämnas tillbaka till återförsäljaren

Använd röd miljöbox!

Alla boende i Vetlanda och Sävsjö bör ha tillgång till miljöbox. Bor du i en flerfamiljsfastighet, kontakta hyresvärden, om du inte hittar miljöboxen. Farligt avfall som inte ryms i miljöboxen ska lämnas på Flishults avfallsanläggning.

Ledningsnät och avloppsreningsverk är inte anpassade för att ta emot matavfall. Därför är det generellt sett förbjudet att installera avfallskvarnar i Vetlanda och Sävsjö kommuner.

Det kan finnas fördelar för brukaren att använda avfallskvarn i köket, men nackdelarna är tyvärr många när man släpper ut matavfall i det kommunala avloppsledningsnätet eller till en enskild avloppsanläggning. Generellt sett är det förbjudet att installera avfallskvarn enligt de kommunala föreskrifterna för avfallshantering.

Kommunalt avlopp

För att få koppla in en avfallskvarn till det kommunala avloppsledningsnätet måste man få tillstånd från Njudung Energi. Om det vore fritt att släppa matavfall till avloppsledningarna skulle det kräva mycket kostsamma utbyggnationer i avloppsreningsverken och i ledningsnätet. Matavfallet kan annars orsaka igensättning, luktproblem och skador på ledningarna av svavelvätebildning.

Enskilt avlopp

För en avfallskvarn som är kopplad till en enskild avloppsanläggning krävs anmälan till kommunens miljö- och byggförvaltning. Ofta är inte avloppssystemet anpassat för avfallskvarn eftersom både slam- och föroreningsmängderna ökar och risken för problem med igensättning är stor.

Avfallskvarn kopplad till tank

Avfallskvarnar kan användas om man har en särskild tank för detta.  Avfallet samlas då i en tank som sedan töms för separat transport till Flishult där det tas omhand tillsammans med annat matavfall.

Mini-ÅVC har upphört. Du är välkommen att lämna ditt grovavfall och ditt farliga avfall på Flishults avfallsanläggning eller på sortergården i Vrigstad. Du kan också beställa hämtning av grovavfall och farligt avfall. Välkommen att kontakta kundservice 0383-76 38 00.