Vattenläcka centrum
Ledningsarbete Ekenässjön

Förorenad mark - viktigt uppdrag

18 februari, 2021

Förorenad mark – viktigt uppdrag

Sanering av förorenad mark är en av Njudung Energis viktiga uppgifter. Vi har flera projekt på gång samtidigt, där vi samverkar med Vetlanda kommun och olika entreprenörer och intressenter för att rena mark från föroreningar. Målet är att marken ska kunna användas, för att bygga exempelvis bostäder. Vi vill också se till att djur- och växtliv kan leva och utvecklas och att det är en trygg plats att bo på.

– Det finns många gamla synder att städa upp efter, säger Robert Gass, som är projektledare på Njudung Energi. Förr hade man inte kunskapen att ta hand om sitt avfall och sina restprodukter på ett bra sätt och därför kan det idag finnas ganska mycket föroreningar i jorden, där industrier legat eller där människor har dumpat sitt avfall.

Från planering till deponi

Våra saneringsprojekt är i olika faser. Vissa projekt är i uppstarten, då vi planerar, söker bidrag och gör en första undersökning. Andra har kommit lite längre, där vi gör provtagningar, skickar på analys och gräver ur massor. Några projekt är i en ännu senare fas och vi börjar fundera på om ytterligare provtagningar och mätningar behövs. Då krävs ny planering, projektering och budgetering. Vi tar också hand om förorenade massor på Flishult, så man kan säga att vi är med i alla delar, från planering till deponi.

Många av våra saneringsprojekt finansieras genom statliga bidrag från exempelvis Naturvårdverket.

Aktuella projekt

Några av de mer aktuella saneringsprojekten är Vesslan i centrala Vetlanda, där saneringsarbetet just är avslutat och man kan börja bygga bostäder på ren mark och saneringen av en del av Boro-området i Landsbro, där vi städat upp föroreningar från träimpregnering och nu följer upp läget i Linneån. Vi jobbar också med föroreningar genererade av gruvverksamheten i Ädelfors och en hel rad andra projekt.

Under 2021 kommer vi också att starta ett projekt, där vi ska undersöka nedlagda gamla soptippar i Vetlanda kommun.

Även i Sävsjö arbetar vi med sanering, bland annat på Sturevallen i samband med pågående byggnation och i kvarteret Löjtnanten i centrala Sävsjö, där vi undersökt marken och kommit med saneringsförslag med tanke på framtida markanvändning.

Hoorns mekaniska verkstad

Ett av saneringsprojekten i Vetlanda är före detta Hoorns mekaniska verkstad, som låg i närheten av Vetlandabäcken. Hoorns var ett gjuteri och lämnade bland annat tungmetaller och PAH i marken, när de lade ner verksamheten på 1960-talet.

– Här har vi gjort förstudie, provtagit och just fått resultaten i en huvudrapport, säger Robert Gass. Nu vill vi gå vidare med kompletterande undersökningar och sanering av de fastigheter som berörs.

Goda relationer

Att ha en god kontakt med fastighetsägarna är viktigt och Robert Gass jobbar alltid för att så långt det är möjligt ha en personlig kontakt.

– Är det inte så många fastighetsägare erbjuder jag mig att komma ut på ett Covid-säkert besök och vi försöker också att ha informationsmöten, säger han. Det är inte så enkelt att förstå en rapport som skickas ut, det är krångliga beteckningar och många siffror. Man behöver få ställa frågor och ibland prata av sig.