Nöjda renhållningskunder

22 december, 2020

Nöjda renhållningskunder

Nu är det bara någon vecka kvar innan Kretslopp Sydost tar över ansvaret för hushållsavfall. Om vi tittar på resultatet av den kundenkät vi gjorde under hösten kan vi konstatera att det är nöjda renhållningskunder som vi lämnar över.

Särskilt nöjd är man med våra återvinningscentraler/sortergårdar.

– Här vet vi att vi levererar tjänster med god service och ett viktigt hållbarhetstänk, säger VD Marcus Tingvall. Det är roligt att våra kunder uppskattar detta.

Även sophämtningen är kunderna nöjda med, över 90 procent säger att hämtningen vid bostad fungerar mycket bra eller bra.

De allra flesta tycker också att det är enkelt att lämna sina förpackningar till FTIs återvinningsstationer.

Sortering

Att sortera avfall verkar heller inte vara så svårt för våra kunder. Man vet hur man ska göra och flertalet sorterar också på ett bra sätt.

– Det bra och viktigt ur en hållbarhetsaspekt att vi sorterar vårt avfall och återvinner det vi kan, säger Peter Ferenczy på affärsområde miljö och återvinning. Jag vill speciellt peka på att det är viktigt att sortera ut farligt avfall, som till exempel uttjänta elektriska apparater, glödlampor, lysrör och batterier. Det kan hämtas hemma om man har en röd miljöbox och vi tar ju naturligtvis emot det på våra sortergårdar, Flishult och Vrigstad.

Samverkan ger fördelar

Resultatet av enkäten skickas som underlag till vår branschorganisation Avfall Sverige. Även Kretslopp Sydost får ta del av svaren.

– Kretslopp Sydost med flera medlemskommuner och därmed också ännu bredare kompetens och samlade resurser, har goda möjligheter att ytterligare utveckla verksamheten, säger Marcus Tingvall. Vi vet att de, precis som vi, har nöjda kunder idag, och med gemensamma krafter kan man tillsammans förbättra servicen kring hushållsavfall ytterligare.