Dokumentering av elnät i Östanå

Utredning kring sanering på skyttemossen

1 december, 2023

Utredning kring sanering på skyttemossen

Njudung Energi har under flera år genomfört undersökningar och saneringar på uppdrag av Vetlanda kommun och arbetet med att ta itu med gamla synder i kommunen fortsätter. Arbetet sker i ett tätt samarbete med Tekniska kontoret och Miljö-och Byggförvaltningen på Vetlanda kommun.

Sedan en tid tillbaka är vi i gång med att ta prover och utreda behovet av en eventuell sanering på Skyttemossen, på platsen där det förr låg en soptipp för Vetlandabornas hushållsavfall. Det var aldrig någon organiserad soptipp, utan hushållsavfall och avfall från verksamheter dumpades i en salig blandning tillsammans med en del rena överskottsmassor från byggprojekt i närheten.  

Vår kommun ska vara en trygg plats att vistas på för vår och kommande generationer och därför är vi extra måna om att ta itu med och prioritera de platser där det rör sig mycket människor.  2019 sanerades den första och norra delen av Skyttemossen och nu är utredningen i full gång med den andra delen som ligger på baksidan av Tomaslundsskolan.

Skyttemossen bakåt i tiden

Det aktuella grönområdet som utgörs av en torvmosse ligger mellan Tomaslundskolan och tennishallen och sträcker sig söderut mot Östanåvägen. Där man tidigare brutit torv dumpade Vetlandaborna mellan 1940- och 1950-talet sitt avfall. Det var vanligt förekommande runt den här tiden att avfall lämpades av i exempelvis grusgropar och torvmossar och gamla soptippar återfinns på flera platser i kommunen. I början av 1960-talet organiserades det en deponi uppe vid Speedwaybanan och deponin på Skyttemossen täcktes över med diverse jord- och fyllnadsmassor. Deponin vid Speedwaybanan avslutades i sin tur då Flishults avfallsanläggning 1974 startade sin verksamhet med att ta hand om kommunens avfall.

Jordbundna föroreningar

Anna Norberg och Maria Vrethammar utför jordprovtagning och förbereder provtagning av grundvatten.

De provtagningar som utförts på området har visat på att det finns föroreningar i marken från några decimeter till ett par meters djup och är idag täckta av gräs och grus. Dessa föroreningar är jordbundna, vilket betyder att det binder hårt med jorden och inte sprids med vind eller vatten. De ligger där de ligger, såvida man inte gräver i dem, vilket är bra ur en hälsosynpunkt.

– Det är naturligt att sådant här väcker vissa frågor, särskilt eftersom en del av området idag används som skolgård. Därför är det viktigt för oss att poängtera att barn och vuxna kan vistas på området utan risk i dagsläget, då dessa föroreningar ligger fast nere i marken, säger Anna Norberg, projektledare Njudung Energi.

Trygg och hållbar framtid

Att skapa en trygg och hållbar framtid för alla och att säkra upp området över tid är en av de viktigaste aspekterna i projektet och det är därför som vi behöver få bort jordmassorna från området.  

– Om det i framtiden grävs på platsen för att till exempel förlägga nya ledningar eller rör kan det innebära att föroreningarna kommer upp till ytan och frigörs när jordmassorna rörs om, vilket vi självklart vill undvika, förklarar Anna.

Under 2022 och 2023 har omfattande provtagningar skett av både jord, grundvatten och luftkvalité i området och dialog har förts med kommun, skola och närliggande verksamheter. Som tidigare nämnts har bedömningen varit att dessa partiklar stannar i jorden och inte följer med grundvatten ut till närliggande vattendrag. När undersökningarna är gjorda och resultaten presenterade kommer vi att ansöka om statligt bidrag för att åtgärda området i lämplig omfattning. En process som denna innebär ofta långa handläggningstider, men eftersom vi redan har påbörjat sanering av Skyttemossen sedan tidigare, är vi förhoppningsfulla att processen fortskrider som planerat. En eventuell sanering kommer som tidigast att starta sommaren 2025.

Robert Gass utför jordprovtagning på Skyttemossen, söder om tennisbanorna

Kontakt

Vid frågor angående projektet är du välkommen att kontakta

Anna Norberg
Ansvarig projektledare förorenad mark
0383 – 76 38 06

Robert Gass
Geoteknisk ansvarig
0383 – 76 38 09