Vi gör rent efter gamla soptippar

1 september, 2021

Vi gör rent efter gamla soptippar

I Vetlanda kommun finns ett 50-tal nedlagda kommunala deponier, det vill säga soptippar, där människor tidigare dumpat skräp och skrot av olika slag och där skräpet i många fall lett till föroreningar i marken. Nu är det dags att städa efter dessa gamla synder och idag beslutade kommunstyrelsen att anslå 2 miljoner för marksanering.

Mellan 2014 och 2018 gjordes en inventering och en riskklassning av deponierna och under 2021 har undersökningar av marken startat på flera ställen. När undersökningarna är gjorda tar vi fram förslag på åtgärder för varje område. Åtgärderna varierar beroende på resultatet av undersökningarna, ibland tar vi bara bort lite på ytan medan det ibland krävs större grävarbeten.

– Vi kan förstås inte sanera alla deponier på en gång, utan har gjort en preliminär prioriteringslista för arbetsordningen, berättar Robert Gass, projektledare. I första steget har vi valt ut sex områden och där har vi påbörjat undersökningar och i något fall även hunnit till en åtgärdsplan. Själva saneringen av dessa kommer att starta tidigast 2022.

Personlig kontakt

En del av deponierna ligger på privat mark, andra på kommunal. Fastighetsägare som har en nedlagd deponi på sin fastighet, kommer inom kort att informeras via brev och där finns också kontaktuppgifter för eventuella frågor.

– När saneringen av marken närmar sig kommer vi att ta en personlig kontakt med varje fastighetsägare, så att de ska känna sig informerade om vad som kommer att hända, säger Robert Gass.

Parallellt med 2021års arbete planeras också för vad som ska ske i projektet 2022 och framåt.

– Vi vill inte förlora tid och jobbar därför både med det praktiska och med framtidsplanering samtidigt, säger Robert Gass. Det känns viktigt att ha en framförhållning och att vi gör vad vi kan för att arbetet inte ska fördröjas eller avstanna.

Brett samarbete

Saneringsprojektet innebär ett brett samarbete, som samlar resurser, erfarenheter och kompetens. Vetlanda kommun ansvarar för projektet, miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet, tekniska kontoret utför entreprenadarbete och Njudung Energi är projektledare. Inom varje organisation är även flera verksamheter inblandade. Utredningarna för en del av områdena görs av konsulter som vi har ramavtal med.

– Att vi använder våra gemensamma resurser för att kunna arbeta med hela saneringsprocessen från planering, provtagning och sanering till att ta hand om förorenade jordar gör projektet effektivt, säger Robert Gass.

De sex områden som vi börjar sanera är:

  • Den tidigare avfallsdeponin mellan Sjunnen och Holsby intill Emån
  • Vetlanda gamla deponi vid speedwaybanan
  • Pauliströms avfallsdeponi på tomtmark
  • En deponi intill Vetlandabäcken vid Vetlandas tidigare reningsverk
  • Nye avfallsdeponi väster om samhället mot Korsberga
  • Lemnhults avfallsdeponi mellan Lemnhult och Trollebo

Enligt klimatmålet giftfri miljö ska samtliga nedlagda kommunala deponier vara åtgärdade senast 2050, enligt preciseringen att förorenade områden ska vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö.