Sommartid på kundservice

Slam och latrin

Slam och latrin

Enskilt avlopp ska enligt gällande föreskrifter tömmas minst en gång per år.

Latrin hämtas efter budning.

Om slamtömning

  • Du är som fastighetsägare ansvarig för din anläggning, som ska vara uppmärkt så att den tydligt syns på avstånd.
  • Vägen till slambrunnen ska vara röjd och fri från hinder. Tänk på att din anläggning är en arbetsplats för slamtömmaren!
  • Om du inte beställt annat av oss utförs heltömning på slutna tankar och deltömning på slamavskiljande brunnar.
  • Samtidig tömning av din köksbrunn kan du beställa via vår kundservice.
  • Till minireningsverk och liknade avloppsanläggningar behöver vår kundservice få skriftliga tömningsinstruktioner från dig innan tömning ska göras.
  • Slanglängd mellan fordon och slamanläggning över 20 meter medför tilläggsavgift.
  • Bomkörningsavgift debiteras om slamtömning inte är genomförbart av omständigheter som ligger på fastighetsägarens ansvar.

Slamavskiljande anläggning

Slamavskiljande brunn, t ex en trekammarbrunn fungerar så att den möjliggör för toalettvattnet att dela sig i en övre och en undre slamfraktioner, samt till ett renare mellanvatten. De mesta av inkommande avloppsvatten lämnar slamavskiljaren i form av mellanvatten. För att förhindra smittspridning och lukt behöver dock mellanvattnet bli biologiskt efterbehandlat i en infiltrationsbädd.  När detta har skett anses mellanvattnet vara så rent att det får komma ut i naturen.

Deltömning

Vid deltömning tas endast slamdelen med. Fördelen med deltömning är att man minskar transporterna och att bakteriefaunan finns kvar i brunnen så att den fungerar direkt efter tömningen. Nackdelen är att vattnet kan bli lite grumligt direkt efter tömningen och man får därför vara försiktig med att tillföra stora mängder vatten till brunnen direkt efter tömningen. Vid en deltömning töms i regel brunnen på halva sitt innehåll. Normalt utför vi deltömning, men du kan själv välja heltömning, men då måste du kontakta oss. Heltömning är dyrare, se vår taxa vad som gäller för just din brunn.

Sluten avloppstank är inte slamavskiljande, därför kan den inte deltömmas.

Hämtning av latrin

Latrin hämtas enbart efter anmälan till kundservice, eftersom denna tjänst har begränsad efterfrågan. Det kan ta upp till 14 dagar från anmälan tills hämtning genomförs. I samband med hämtning av latrin lämnar renhållningsentreprenören nya engångsbehållare i samma antal vid hämtningsplatsen om ingen annan överenskommelse görs i förväg.

Krav vid latrinhämtning

Av arbetsmiljö- och hygieniska skäl får endast av oss i förväg utdelade engångs-behållare användas.
Latrinkärl för hämtning skall placeras vid port eller utfart till körbar väg för renhållningsfordon. Varje kärl ska tillslutas väl. Fylld latrinbehållare får inte väga mer än 15 kg.

Namn, adress och kundnummer eller fastighetsbeteckning, ska skrivas på varje kärl. Renhållningspersonalen får vägra hämtning om dessa villkor inte är uppfyllda. Kostnad för hämtning av latrin enligt Renhållningsavgifter. Ny kund anmäler behov av latrinkärl till kundservice.