Dokumentering av elnät i Östanå

Vatten och avlopp

Nya områden

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område inom vilket kommunen har ansvaret att tillhandahålla vattentjänster (t ex vatten, spillvatten eller dagvatten). Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde. Fastigheter inom ett verksamhetsområde har rätt till beslutade vattentjänster, men också en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgifter.

Miljö

Ett av våra stora miljöproblem är övergödning av våra sjöar och vattendrag, vilket beror på utsläpp av näringsämnen. Bristfälliga enskilda avloppssystem bidrar med utsläpp av näringsämnen så som fosfor och kväve vilket medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. I Vetlanda och Sävsjö kommun finns flera extra skyddsvärda sjöar och vattendrag, ett exempel är Emån vars miljö är så pass unik att den är klassad som ett riksintresse. Emåns vatten används som dricksvatten i både enskilda och allmänna vattenanläggningar, varför det är viktigt att det håller en hög kvalitét.

Genom att ersätta enskilda avloppssystem med ett allmänt system kan effektiviteten i reningen ökas och bidrar till att skydda miljön och balansen i våra vattendrag.

– Miljöskälen är viktiga faktorer när vi bygger ut ett allmänt VA, men hänsyn tas även till människors hälsa. Många fastigheter har problem med kvalitén på sitt enskilda vatten och det är därför vi även bygger ut vatten i våra utbyggnadsprojekt.  Enskilda anläggningar har svårt att komma upp i samma kvalité som vi levererar ut, säger Besime Becovic, Projektledare för VA-utbyggnad

Frågor och svar

Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna.

Verksamhetsområde

Ekonomi

Tekniska frågor