Kundservice öppet 8-12 på torsdag   Läs mer

Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Nya områden

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område inom vilket kommunen har ansvaret att tillhandahålla vattentjänster (t ex vatten, spillvatten eller dagvatten). Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde. Fastigheter inom ett verksamhetsområde har rätt till beslutade vattentjänster, men också en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgifter.

Miljö

Ett av våra stora miljöproblem är övergödning av våra sjöar och vattendrag, vilket beror på utsläpp av näringsämnen. Bristfälliga enskilda avloppssystem bidrar med utsläpp av näringsämnen så som fosfor och kväve vilket medför igenväxta vattendrag, syrebrist i vattnet och ökad algblomning. I Vetlanda och Sävsjö kommun finns flera extra skyddsvärda sjöar och vattendrag, ett exempel är Emån vars miljö är så pass unik att den är klassad som ett riksintresse. Emåns vatten används som dricksvatten i både enskilda och allmänna vattenanläggningar, varför det är viktigt att det håller en hög kvalitét.

Genom att ersätta enskilda avloppssystem med ett allmänt system kan effektiviteten i reningen ökas och bidrar till att skydda miljön och balansen i våra vattendrag.

– Miljöskälen är viktiga faktorer när vi bygger ut ett allmänt VA, men hänsyn tas även till människors hälsa. Många fastigheter har problem med kvalitén på sitt enskilda vatten och det är därför vi även bygger ut vatten i våra utbyggnadsprojekt.  Enskilda anläggningar har svårt att komma upp i samma kvalité som vi levererar ut, säger Besime Becovic, Projektledare för VA-utbyggnad

Aktuella omvandlingsområden

Alseda
Hallsnäs
Kristinelund
Sydvästra Vallsjön och Källeryd

Frågor och svar

Nedan har vi svarat på de vanligaste frågorna.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område inom vilket kommunen har ansvaret att tillhandahålla vattentjänster (t ex vatten, spillvatten eller dagvatten). Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens bestämmelser gäller.

Kommunfullmäktige fattar beslut om verksamhetsområde. Fastigheter inom ett verksamhetsområde har rätt till beslutade vattentjänster, men också en skyldighet att betala anslutnings- och brukningsavgifter.

Inom verksamhetsområde måste alla fastigheter anslutas, om utredningar visar att behov av allmänt vatten och avlopp föreligger.

Ja, allmänna vattentjänster är lag reglerad verksamhet och ärenden som berör vattentjänstärenden prövas i Mark och miljödomstolen.

Ekonomi

Om en fastighetsägare kan visa att avgiften är särskilt betungande och ställa ut en godtagbar säkerhet, kan anläggningsavgiften del betalas på max 10 år.  En ansökan ska komma in till Njudung Energi.

Anslutningsavgiften består av flera delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift och lägenhetsavgift.

  • Servisavgiften syftar till att täcka medelkostnaden för en servisledning av normal längd och dimension. Servisledningen är den ledning som går från vår huvudledning fram till den förbindelsepunkten vid tomtgränsen där du kan koppla in ledningarna som finns på din fastighet.
  • Förbindelsepunktsavgiften ska täcka kostnaden för anslutningen vid tomtgränsen.
  • Tomtyteavgiften speglar att utbyggnadskostnaden normalt sett stiger med ökande tomtstorlek. Avgiften är rörlig och storleken beror på hur stor fastighet du har upp till en fast gräns (1000m2 i  vetlanda och 1500m2 i Sävsjö). Därefter är avgiften fast. Uppgifter om tomtytans storlek hämtar vi från fastighetsregistret. För en arrendetomt räknas avgiften ut genom att dela den totala fastigheten med antal arrendestugor, om annan uppmätning saknas.
  • Lägenhetsavgift betalas av varje bostad på fastigheten. Lägenhetsavgiften gäller alla typer av bostäder och är ett mått på den nytta fastigheten har av att få tillgång till vatten och avlopp. Har du en bostad på tomten betalar du en lägenhetsavgift. För andra typer av fastigheter som t.ex. kontor och butiker beror antalet lägenheter på storleken på lokalen

Anslutningsavgiften täcker kostnaden fram till tomtgräns, fastighetsägaren bekostar och ansvarar för allt arbete innanför tomtgräns. Om fastigheten ansluts till ett LTA-system ingår en eventuell pumpbrunn i anslutningsavgiften, fastighetsägaren står för montering av den.

Nej, enligt lag får inte avgiften för allmänt vatten och avlopp vara större än kostanden att driva det, och det allmänna vattnet och avloppet måste föra sin redovisning separat gentemot andra verksamheter. Vatten- och avloppavgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter och ska vara så rättvist fördelade som möjligt efter den nytta som din fastighet anses ha av vattentjänsten.  Utbyggnaden sker av Miljö- och hälsoskäl.

Anläggningsavgiften består av, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, lägenhetsavgift och avgift bortledande av dagvatten. Exemplet nedan är för ett hus (1 lägenhet) med tomtyta på 1000m2, som ansluts till spillvattenavlopp (vattentjänst nr 1) och vattenförsörjning (vattentjänst nr 2), enligt 2017 års taxa.

Avgift 2017 Vattentjänst nr 1 Vattentjänst nr 2 Totalt
Servisavgift 55 000 kr/st 85% 10% 52 250 kr
Förbindelsepunktavgift 30 000 kr/st 80% 10% 27 000 kr
Tomtyteavgift 22 kr/m² 80% 10% 19 800 kr
Lägenhetsavgift 35 000 kr/st 80% 10% 31 500 kr
Summa 130 550 kr

Anläggningsavgiften består av, servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, lägenhetsavgift och avgift bortledande av dagvatten. Exemplet nedan är för ett hus (1 lägenhet) med tomtyta på 1500m2, som ansluts till spillvattenavlopp (vattentjänst nr 1) och vattenförsörjning (vattentjänst nr 2), enligt 2017 års taxa.

Avgift 2017 Vattentjänst nr 1 Vattentjänst nr 2 Totalt
Servisavgift 51 366 kr/st 85% 10% 48 798 kr
Förbindelsepunktavgift 28 316 kr/st 80% 10% 25 485 kr
Tomtyteavgift 24,6 kr/m² 80% 10% 33 210 kr
Lägenhetsavgift 34 474 kr/st 80% 10% 31 026 kr
Summa 138 519 kr

Enligt lag ska det allmänna VA-kollektivet vara avgiftsfinansierat och kostanden får inte vara större än att driva det. Njudung Energi hanterar två VA-kollektiv som vart och ett har en egen särredovisning. Kostnaderna för de två kollektiven är olika beroende på befintliga reningsverks effektivitet och ledningarnas kondition, det skiljes sig också något mellan utbyggnaden i de olika VA-kollektiven.

Tekniska frågor

Förbindelsepunkt är den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet.

Vid nybyggnation placeras i regel förbindelsepunkten 0,5 m från fastighetsgränsen och i regel dras den till den för VA-huvudmannen mest kostnadseffektiva punkt. Innan slutgiltig placering kontaktas fastighetsägaren och i möjligaste mån anpassas placeringen efter fastighetsägarens önskemål.

I Vetlanda och Sävsjö rekommenderar vi ett minsta djup om 1,7 meter. Om ledningarna ska läggas grundare en så krävs isolering och eventuell värmetråd.

LTA-system innebär att det finns en pumpbrunn vid fastigheten.  Systemet lämpar sig bra vid utbyggnad i kuperad terräng och på landsbyggd där det är långt mellan fastigheterna. Pumpbrunnen består av pump med nivågivare, tank, automatik och larmindikator.

I Vetlanda kommun finns flera områden med LTA-system t ex Sandlandet, Flugeby, Byestad och Hökås. I Sävsjö kommun finns Källeryd samt några enstaka fastigheter med LTA pumpar i Vrigstad och Sävsjö

Den här typen av system är avsett enbart för hushållsspillvatten, dvs. spillvatten från bad, dusch, tvätt och toaletter. Regnvatten och vatten från dräneringar får inte kopplas in i systemet.

Om fastigheten ska anslutas till ett LTA-system, tillhandahåller Njudung Energi en pumpbrunn. Fastighetsägaren ansvarar för att sätta pumpbrunnen på plats, men placeringen ska godkännas av Njudung Energi. Pumpbrunn placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig med fordon för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Ur fastighetsägarens perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till det befintliga avloppssystemet, det ska vara självfallsledning från huset till pumpbrunnen.

Njudung Energi äger pumpen och står därmed för reparationskostnader, service och förnyelse. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Om larmlampan lyser eller annan avvikelse noteras ska Njudung Energi kontaktas på nummer 0383-76 38 00 (arbetstid), övrig tid SOS-alarm på telefonnummer 0383-101 10

Innan fastigheten lämnas för en längre period ska vattenkranen stå och rinna i minst 20 minuter så att fastighetspumpbrunnen spolas ur och ledningen spolas ren. Elen till stationen ska vara påslagen året om, även om avloppet inte används.