Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Samråd om nytt miljötillstånd för Vetlanda avloppsreningsverk

Samråd om nytt miljötillstånd för Vetlanda Avloppsreningsverk, Vetlanda kommun

Njudung Energi Vetlanda AB planerar att söka nytt tillstånd för Vetlandas avloppsreningsverk (VARV) i Vetlanda kommun enligt 9 kap miljöbalken och genomför nu samråd enligt 6 kap miljöbalken.

Bakgrund

Vetlanda avloppsreningsverk (VARV) togs i drift år 2001 och är beläget cirka 1,5 km sydost om centrala Vetlanda på fastigheterna Upplanda 10:1 och Upplanda 10:11. Anläggningen renar avloppsvatten från Vetlanda och Ekenässjön samhälle. Externslam från enskilda avlopp samt från 15 mindre avloppsreningsverk inom kommunen tas emot för avvattning och omhändertagande. Den befintliga verksamheten bedrivs med stöd av tillstånd meddelat av Länsstyrelsen i Jönköpings län daterat 1999-02-01:

Verksamheten på Vetlanda ARV planeras inte förändras jämfört med idag, men mängden inkommande avloppsvatten och därmed belastning kan komma att öka om befolkningen i Vetlanda kommun ökar och nya bostäder byggs och ansluts till reningsverket. En kapacitetsutredning har utförts för att visa på vilka marginaler verket har för ökad belastning. Njudung Energi vill ha ett modernt tillstånd med framtida möjligheter för anslutning av fler områden.

Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten samt med de övriga statliga myndigheter och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. På uppdrag av Njudung Energi handlägger Tyréns samråd samt upprättar underlag för tillståndsansökan.

Samrådsunderlag med information om den planerade verksamheten, lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns tillgängligt på Njudungs hemsida: www.njudung.se. Vid önskemål skickar vi gärna underlaget per post till er om ni kontaktar nedan angiven kontaktperson.

Kontakt

Synpunkter på samrådsunderlaget och den planerade verksamheten kan skickas digitalt eller brevledes. Märk brevet med ”Samråd Vetlanda ARV”.

E-post : Besime.Becovic@njudung.se

Post: Njudung Energi Vetlanda AB
Att: Besime Becovic
Adress: Upplandavägen 16
BOX 154  57422 Vetlanda

Sista datum för inkommande av synpunkter är satt till 21 februari 2022. Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta Besime Becovic.

Vi ber er att informera eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra nyttjanderättshavare på er fastighet som kan beröras av den planerade verksamheten. Om dessa önskar ytterligare informationsmaterial går det bra att kontakta oss.

Samrådsunderlag 

Bilaga samrådsunderlag