Vatten & avlopp

Ditt, mitt och vårt vatten

Samråd

Samråd om nytt miljötillstånd för Djupadals avloppsreningsverk, Sävsjö kommun

Njudung Energi Sävsjö AB har genomfört avgränsningssamråd med avsikt att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för Djupadals avloppsreningsverk (ARV). Samrådet har genomförts inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och övriga tillståndshandlingar för att i tidigt skede inhämta uppgifter och synpunkter på den planerade verksamheten.

Samråden har genomförts via digitalt möte och skriftlig korrespondens.

Ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Miljö och bygg i Sävsjö kommun hölls den 9 december 2020. På grund av rådande pandemi hölls mötet digitalt via Skype. Samrådsunderlag sändes till länsstyrelsen och kommunen drygt två veckor innan mötet.

Ett reviderat samrådsunderlag lades upp på Njudung Energis hemsida inför samrådet och har funnits tillgängligt på hemsidan under samrådsperioden. Ett samrådsbrev skickades ut via direktutskick den 22 januari 2021 till en samrådskrets inom en radie på 1 kilometer från avloppsreningsverket. Brev och e-post skickades till myndigheter och föreningar den 20 januari. Det reviderade samrådsunderlaget bifogades e-postutskicken. För att nå ut till allmänheten m.fl. publicerades en annons i tidningen VetlandaPosten (Sävsjösidorna) den 23 januari 2021. Yttrandetiden sattes till den 21-02-15, dvs drygt 3 veckor.

Samtliga yttranden har bemötts och finns att ta del av i samrådsunderlaget.